HẢI KHANH OPTIC

Cửa hàng : Hải Khanh Optic

Địa chỉ: 56 Trưng Nữ Vương, Phường 1 Thị Xã Vĩnh Long

Ngành Nghê: Mua Bán Các lọai Mắt Kính Thời Trang, Cận, Lão, Lọan, Mắt Mổ

Điện Thọai: 070.823880

Hand phone: 0916.68.39.77 ,0906.93.73.59

Email: Nguyen_Thanh_Hai_VL@yahoo.com.vn

Advertisements
%d bloggers like this: